เกี่ยวกับ Techsauce

Techsauce คืออะไร

Techsauce เกิดจากการรวมตัวกันของ Thumbsup สื่อด้าน Startup ของไทย และ HUBBA เจ้าของเครือข่าย Co-working Space ที่มีกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งคู่อยากจะทำให้วงการ Startup ในประเทศไทยมีความแข็งแรงขึ้นจึงเกิดการร่วมมือกันและตั้ง Techsauce ขึ้นมา

Techsauce เป็นการรวมคำ 2 คำ นั่นคือ Tech ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยี และ Sauce ที่เราหมายถึงทั้ง Sauce เครื่องปรุงรสที่จะทำให้เกิดความอร่อยเพิ่มมากขึ้น และการเล่นคำ Source นั่นคือแหล่งข่าวชั้นดีที่คนอ่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Tech Startup ได้เข้ามาอ่านและมั่นใจในเนื้อหาว่าจะมีความเข้มข้น เมื่อสองอย่างมารวมกัน Techsauce แหล่งข่าวที่มีส่วนผสม ที่จะทำให้เนื้อหาของข่าวและบทความ ด้าน Tech Startup มีความอร่อย ทานง่าย และถูกปากผู้อ่านทุกคน

ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดใน techsauce (เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น) เป็นเพียงการให้ บริการ แจ้งข่าวสาร และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น techsauce ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบเนื้อหาใน techsauce ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ techsauce จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ techsauce มีสิทธิทุกประการในการระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

techsauce ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง techsauce ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ techsauce เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ